Russian version
Menu
Files Opening

"Open" menu option allows open Falco Molecule Files.
Hotkey is CTRL + O.